14 luty 2013r.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

13-03-2013r.

o godz. 10:00 w lokalu:

AUTO-EKSPERT Leopold Kwiatkowski

09-100 Płońsk, ul.Płocka 89

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania

________________________________________________________________________________________________________________________

1

. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

MITSUBISHI OUTLANDER

ROK PROD. 2008 KOLOR: SZARY / SREBRNY 1 [szt.] 47 500,00 **) 35 625,00

nr rej. EOP59TV, VIN JMBXJCW7W8Z008451

kolor szary / srebrny

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy

Maciej Skowroński Krystyna Stołbunik-Kon

"Komornik sądowy (...) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu."